ฟรี
 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

อัลบัมทั้งหมด

นวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภาวะถดถอยด้านการอ่านและการเขียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1

กิจกรรมอมรมและฝึกปฏิบัติโครงการนักเรียนผลาหารเข้มแข็ง แข็งแรง รอบรู้ด้านสุขภาพ และฉลาดทางอารมณ์

โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์