ฟรี
 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

อัลบัมทั้งหมด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และ ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

งานเปิดอาคารเรียน สพฐ ๑๐๕ ล/๘๕(ข)

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการนักเรียนแกนนำยุวชนคนคุณธรรม

โครงการสถานศึกษาปลอดภัยห่วงใยนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรมสัปดาห์เรียนรู้ทักษะอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการไหว้ของไทย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

รับการนิเทศ ติดตาม ด้านการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

นวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภาวะถดถอยด้านการอ่านและการเขียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1

กิจกรรมอมรมและฝึกปฏิบัติโครงการนักเรียนผลาหารเข้มแข็ง แข็งแรง รอบรู้ด้านสุขภาพ และฉลาดทางอารมณ์

โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์