ฟรี
 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียนวัดผลาหาร
โรงเรียนวัดผลาหาร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยนายอำเภอคลองหลวงในสมัยนั้น
และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลบึงตะเคียน ๑ (วัดผลาหาร)
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พระอธิการทองอ่อน เจ้าอาวาสวัดผลาหาร เป็นประธาน
จัดให้มีการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมตลอดมา โดยมีนายบุญธรรม เมฆสมุทร เป็นครูใหญ่คนแรก