ฟรี
 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดผลาหาร
โรงเรียนวัดผลาหาร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยนายอำเภอคลองหลวงในสมัยนั้นและได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลบึงตะเคียน ๑ (วัดผลาหาร) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พระอธิการทองอ่อน เจ้าอาวาสวัดผลาหาร เป็นประธานจัดให้มีการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมตลอดมา นายบุญธรรม เมฆสมุทร เป็นครูใหญ่คนแรก วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นางสาวจิดาภา บุญสร้างสม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน