ฟรี
 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพกายและจิตดี เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ครูเป็นมืออาชีพ บริหารแบบการมีส่วนร่วม สภาพภูมิทัศน์เอื้อต่อการเรียนรู้ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
 ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน
 ๔. พัฒนาผู้เรียนให้ปลอดจากสารเสพติด
 ๕. พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ๖. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 ๗. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 ๘. ส่งเสริมความร่วมมือขององค์กร คณะบุคคล ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ๙. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

เป้าหมาย
 ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในเรื่องดนตรีไทยพื้นบ้านปลอดจากสารเสพติดพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
 ๕. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารอย่างธรรมาภิบาล การจัดการศึกษาและการบริการ
 ๖. กรรมการสถานศึกษา ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา